INSTYTUT ZOOTECHNIKI W KRAKOWIE  -  PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY KRAJOWE LABORATORIUM PASZ W LUBLINIE

oraz

PAŃSTWOWY INSTYTUT  WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH

przy współdziałaniu z Oddziałem Lubelskim Polskiej Akademii Nauk (Sekcją Farmakologii i Toksykologii, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych)

Zapraszają na XXVIII Konferencję Naukowo-Techniczną

na temat: MATERIAŁY I DODATKI PASZOWE - AKTUALNE WYMAGANIA

 

Miejsce Konferencji (obrady i zakwaterowanie): Kazimierz Dolny n/Wisłą,  24-120 Kazimierz Dolny, ?Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Dom Pracy Twórczej?, ul. Małachowskiego 17, tel. +48/81 881 01 62, fax +48/81 881-01-65/.

Termin Konferencji: 28-29 marca 2011 r.

Biuro Konferencji: informacji udziela mgr Marina Struzik, Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin, tel. (81) 532-48-56, fax. (81) 532-48-56, 743-63-49, tel. kom. 502-023-206, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Komitet Organizacyjny: dr Waldemar Korol ? przewodniczący; prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek - współorganizator, dr inż. Grażyna Bielecka, dr Jolanta Rubaj, dr inż. Sławomir Walczyński, inż. Zbigniew Osiński, mgr Marina Struzik - sekretarz.

Celem Konferencji Naukowo-Technicznej jest przedstawienie aktualnych wymagań w zakresie materiałów i dodatków paszowych w związku z regulacjami rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz i rozporządzenia1831/2003 w sprawie dodatków paszowych. Szczególna uwaga będzie poświęcona ocenie stanu wymagań dotyczących materiałów paszowych (wspólnotowy katalog), dopuszczalnych tolerancji składników pokarmowych w materiałach i mieszankach paszowych, dopuszczalnych tolerancji dodatków paszowych w produktach paszowych, homogeniczności produktów paszowych.

Uczestnikami konferencji będą pracownicy naukowi jednostek badawczo-rozwojowych związanych z produkcją zwierzęcą, inspektorzy Inspekcji Weterynaryjnej, pracownicy Zakładów Higieny Weterynaryjnej oraz przedstawiciele producentów pasz, w tym premiksów paszowych. W Konferencji czynny udział wezmą także pracownicy naukowi z Ukrainy.

Wykładowcami będą pracownicy naukowi Instytutu Zootechniki-PIB w Krakowie, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-PIB w Puławach, a także osoby reprezentujące inne placówki badawcze i instytucje krajowe i zagraniczne (Ukraina) stanowiące przepisy ?prawa paszowego? lub nadzorujące ich wykonanie.

Rozważane zagadnienia dotyczyć będą także niepożądanych zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych materiałów i mieszanek paszowych na podstawie badań monitoringowych pasz, ocenie składu chemicznego i wartości pokarmowej, potrzeby standaryzacji wybranych materiałów paszowych.

Uwaga będzie skupiona także na wynikach urzędowego monitoringu paszowego, interpretacji wyników badania pasz w aspekcie dopuszczalnych tolerancji o których mowa w rozp. 767/09, metodach badania składników pasz i dodatków paszowych.

Program konferencji