INSTYTUT ZOOTECHNIKI W KRAKOWIE ? PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY KRAJOWE LABORATORIUM PASZ W LUBLINIE

oraz

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY ? PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH

Zapraszają na:

XXIX Konferencję Naukowo-Techniczną na temat: KONTROLA JAKOŚCI PASZ

Miejsce Konferencji ? Miejsce Konferencji (obrady): Sandomierz, Zespół Dworski Hotel Sarmata, ul. Zawichojska 2

Termin Konferencji: 26-27 kwietnia 2012 r.

Biuro Konferencji: informacji udziela mgr Marina Struzik, Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy,

Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin,

tel. (81) 532-48-56, fax. (81) 532-48-56, 743-63-49,

tel. kom. 502-023-206; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Celem Konferencji o charakterze szkoleniowym jest przedstawienie pracownikom Zakładów Higieny Weterynaryjnej aktualnych zagadnień kontroli jakości pasz na potrzeby urzędowej kontroli pasz i kontroli wewnętrznej.

Wykładowcami będą pracownicy naukowi Instytutu Zootechniki-PIB w Krakowie, Państwowego Instytut Weterynaryjnego - PIB w Puławach i innych jednostek badawczych.

Rozważane zagadnienia dotyczyły będą problemów utrzymania jakości badań chemicznych i mikrobiologicznych pasz w aspekcie bezpieczeństwa oraz utrzymania wymaganej lub deklarowanej jakości pasz w aspekcie bezpieczeństwa człowieka i zwierząt, z uwzględnieniem jakości produktów zwierzęcego pochodzenia.

 

Tezy:

1. Aktualne przepisy dotyczące kontroli bezpieczeństwa i jakości pasz

2. Kierunki zmian ustawodawstwa europejskiego w zakresie bezpieczeństwa paszowego (dioksyny, inne)

3. Substancje niepożądane i szkodliwe w paszach.

3. Zasada przejrzystości badań pasz

4. Walidacja metod badawczych środków żywienia zwierząt

5. Wyniki porównań międzylaboratoryjnych

6. Homogeniczność dodatków paszowych i pasz leczniczych ? metodyka badawcza i wyniki oceny pasz krajowych

7. Dopuszczalne tolerancje składników pokarmowych i dodatków paszowych ? interpretacja wyników badania pasz zgodnie z rozporządzeniem KE nr 939/10

8. Krajowy plany urzędowej kontroli pasz ? ocena zagrożeń i analiza ryzyka na potrzeby urzędowej kontroli pasz

9. Metody badania składników pokarmowych, dodatków paszowych i substancji niepożądanych i szkodliwych ? parametry walidacji metod i ich wykorzystanie do oceny i interpretacji wyników.

 

Informacje dodatkowe

1. Organizatorzy przewidują wydanie materiałów konferencyjnych w formie streszczeń wykładów i doniesień.

2. Przewiduje się wydanie recenzowanej monografii związanej z tematyką konferencji, która będzie opublikowaną w ?Paszach Przemysłowych?.

Program