INSTYTUT ZOOTECHNIKI W KRAKOWIE ? PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY KRAJOWE LABORATORIUM PASZ W LUBLINIE

oraz

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY ? PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH

Zapraszają na:

XXVI Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną

na temat: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PASZ ? AKTUALNE ZAGADNIENIA

Miejsce Konferencji: 34-500 Zakopane, Dom Wypoczynkowy ?Rzemieślnik?, ul. Makuszyńskiego 12 (tel. 018 2066416, 018 2012502, fax 018 2013580)

Termin Konferencji: 7-8 września 2009 r.

Biuro Konferencji: informacji udziela mgr Marina Struzik, Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin, tel. (081) 532-48-56 (tel. kom. 502-023-206)

Komitet Organizacyjny

dr Waldemar Korol ? przewodniczący; prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek - współorganizator, dr inż. Grażyna Bielecka, dr Jolanta Rubaj, dr inż. Sławomir Walczyński, mgr Marina Struzik - sekretarz

Celem Konferencji Naukowo-Technicznej jest przedstawienie aktualnych zagadnień badawczych i praktycznych w zakresie jakości i bezpieczeństwa pasz, zarówno odniesieniu do ich produkcji jak też użytkowania w żywieniu zwierząt. Uczestnikami konferencji będą pracownicy naukowi jednostek badawczo-rozwojowych związanych z produkcją zwierzęcą, inspektorzy Inspekcji Weterynaryjnej, pracownicy Zakładów Higieny Weterynaryjnej oraz przedstawiciele producentów pasz, w tym premiksów paszowych. W Konferencji czynny udział wezmą także pracownicy naukowi z Ukrainy.

Uwaga zostanie zwrócona szczególnie na Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, znajdujące się aktualnie w końcowym stadium legislacji (planowane opublikowanie w sierpniu/wrześniu 2009 r.). Rozporządzenie PEiR będzie miało istotne znaczenie dla producentów pasz i obrotu paszami w krajach UE.

Wykładowcami będą pracownicy naukowi Instytutu Zootechniki-PIB w Krakowie, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-PIB w Puławach a także osoby reprezentujące inne placówki badawcze i instytucje krajowe i zagraniczne (Ukraina) stanowiące przepisy ?prawa paszowego? lub nadzorujące ich wykonanie.

Rozważane zagadnienia dotyczyć będą dotyczyły aktualnych zagadnień w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa pasz, nowym regulacji prawnych w zakresie wprowadzania pasz na rynek, wyników urzędowego nadzoru nad paszami, jakości materiałów paszowych, oceny zagrożeń mikrobiologicznych, homogeniczności dodatków paszowych, metod badania pasz i interpretacji wyników.

Tezy Konferencji:

  • Aktualne przepisy i projektowane wymagania (nowe rozp. PEiR) w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz.
  • Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz w świetle wyników urzędowej kontroli pasz.
  • Wybrane zagadnienia technologiczne stosowania dodatków paszowych
  • Wybrane elementy oceny zagrożeń i analizy ryzyka w produkcji i obrocie paszowym.
  • Metody badania pasz ? parametry walidacji i ich wykorzystanie do oceny i interpretacji wyników.
  • Ocena zagrożeń mikrobiologicznych
  • Homogeniczność dodatków paszowych? metodyka badawcza i wyniki oceny pasz krajowych.
  • System oceny i interpretacji wyników badania pasz
  • Jakość materiałów paszowych ? kluczowy element jakości mieszanek paszowych

 

PROGRAM KONFERENCJI

Poniedziałek, 7 września 2009 r.

8.00 - 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 - 9.15

Otwarcie Konferencji

9.15 - 10.00

Referat: Rozporządzenie PEiR w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz - dr A. Borowski, MRiRW W-wa

10.00 ? 10.30

Referat: Rola badań laboratoryjnych w urzędowej kontroli żywności i pasz w łańcuchu żywnościowym - doc. T. Wijaszka, dyrektor PIWet.-PIB w Puławach.

10.30 ? 11.00

Referat: Krajowy katalog materiałów paszowych ? potrzeba i możliwości realizacji ? dr W. Korol, dr G. Bielecka, dr J. Rubaj - IZPIB KLP Lublin

11.00 ? 11.30

Przerwa ? kawa, herbata ? w przerwie prezentacja posterów

11.30 ? 12.00

Referat: Wykorzystanie techniki NIRS w szybkiej analizie pasz ? dr J. Kański ? UR Kraków

12.00 ? 12.30

Prezentacja: Rola i zadania Komisji Kodeksu Żywnościowy FAO/WHO w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, ze szczególnym uwzględnieniem prac w zakresie żywienia zwierząt - mgr inż. M. Chacińska, MRiRW, GIJHARS, Warszawa

12.30 ? 12.50

Prezentacja: Nowe możliwości szybkich analizatorów NIR firmy Foss w analizie pasz. Dr A. Krause ? Foss Polska

12.50 - 13.00

Dyskusja

13.00 ? 14.30

Przerwa ? Obiad

14.30 ? 15.00

Prezentacja : Zakres działalności i prace badawcze instytutów

naukowo-badawczych z Ukrainy - Prof. I. Kocjumbas, dr W. Muzyka, dr T. Lewicki, dr S. Szapowałow

15.00 - 15.30

Referat: Rozwój systemu wykrywania mikotoksyn w materiale roślinnym. prof. dr hab. M. Gajęcki ? UWM Olsztyn

15.30 ? 16.00

Referat: Wyniki wieloletnich badań mikotoksyn w produktach rolno-spożywczych z uwzględnieniem pasz. prof. dr hab. J. Grajewski, A. Błajet-Kosicka, M. Twarużek, R. Kosicki, B. Miklaszewska ? UKW Bydgoszcz

16.00 ? 16.20

Referat: System oceny i interpretacji wyników badania pasz w praktyce. dr W Korol, dr J. Rubaj, dr G. Bielecka - IZPIB KLP Lublin

16.20 - 16.40

Prezentacja: Koncentraty włókna surowego w żywieniu zwierząt hodowlanych ? mgr inż. P. Kędzia, RETTENMAIER POLSKA Sp. z o.o.

16.40 ? 17.00

Przerwa ? kawa, herbata

17.00? 17.20

Prezentacja: Badanie i szacowanie zawartości aminokwasów w paszach ? podręcznik technologa ? mgr K. Serwa, Ajinomoto Eurolysine S.A.S

17.20 ? 17.40

Referat: Metody wykrywania i występowanie PAP w paszach stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich ? Lek. wet. A. Gołębiowska, dr A. Weiner, Prof. K. Kwiatek, PIWet.-PIB Puławy

17.40 ? 18.00

Forum dyskusyjne

20.00

Kolacja

 

Wtorek, 8 września 2009 r.

8:15 ? 9:00

Lecture: Piotr Robouch: Feed additives ? laboratory examinations and registration process (Dodatki paszowe ? badania laboratoryjne i proces rejestracji). CRL-FA, IRMM, Geel, Belgia

9.00 ? 9.20

Referat: Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w systemie zapewnienia bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym. prof. K. Kwiatek, PIWet.-PIB Puławy

9.20 ? 9.30

Doniesienie ? Występowanie i wykrywanie C. perfringens i innych drobnoustrojów beztlenowych w paszach. Mgr inż. T. Grenda, dr E. Kukier, mgr M. Goldsztejn, prof. K. Kwiatek, PIW-PIB Puławy

9.30 ? 9.50

Referat: Badanie skuteczności mieszania mikroelementowych dodatków paszowych ? dr inż. S. Walczyński IZ PIB KLP Lublin

9.50 ? 10.10

Referat: Kryteria mikrobiologiczne dla pasz. Prof. dr hab. K. Kwiatek, dr E. Kukier, PIW-PIB Puławy

10:10-10:30

Referat: Ocena ryzyka w interpretacji wyników badania pasz dla drobiu w kierunku Salmonella. Z. Osiński, K. Kwiatek, M. Goldsztejn, E. Kukier, M. Przeniosło-Siwczyńska, PIWet.-PIB Puławy

10.30 - 10.40

Dyskusja

10.40 ? 11.00

Przerwa - kawa, herbata

11.00 ? 11.15

Referat: Występowanie GMO w materiałach i mieszankach paszowych w świetle badań PIWet.-PIB w Puławach ? Dr Z. Sieradzki, mgr M. Mazur, lek. wet. M. Przeniosło-Siwczyńska, prof. K. Kwiatek, PIWet.-PIB Puławy

11:15-11:30

Doniesienie ? ?Znakowanie ubocznych surowców pochodzenia zwierzęcego przy użyciu triheptanianu glicerolu (GTH)? mgr A. Grelik, prof. dr hab. K. Kwiatek, PIWet.-PIB Puławy

11.30 ? 12.00

Referat: Przedmiot badań monitoringowych genetycznie zmodyfikowanych organizmów ? modyfikacje autoryzowane i nieautoryzowane w UE ? dr inż. M. Twardowska, mgr J. Markowski, W. Korol - IZ PIB KLP Szczecin

12.00 - 12.30

Prezentacja doniesień posterowych - c.d.

12.30 ? 12.40

Dyskusja

12.40 ? 13.00

Zakończenie konferencji

13.00

Obiad

Doniesienia posterowe:

Wybrane parametry oznaczania kwasów organicznych w mieszankach paszowych metodą chromatografii jonowej ? A. Zniszczyńska, J. Rubaj, W. Korol - IZKLP Lublin

Walidacja oznaczania kobaltu i molibdenu w mieszankach paszowych techniką GFAAS ? A. Zniszczyńska, D. Kuśmierz, J. Dobrzyńska, W. Korol ? IZKLP Lublin

Porównanie metod badania frakcji włókna w paszach ? G. Bielecka, J. Rubaj, W. Korol ? IZKLP Lublin

Ocena poprawności szacowania niepewności metod badania pasz ? W. Korol, J. Rubaj, G. Bielecka ? IZKLP w Lublin

Szacowanie wartości pokarmowej pasz dla drobiu na podstawie wyników badań chemicznych ? niepewność szacowania - G. Bielecka, W. Korol - IZKLP Lublin

Wykrywanie Clostridium botulinum w paszach metodami biologii molekularnej.: T. Grenda, K. Kwiatek, PIWet.-PIB Puławy

Badania biegłości laboratoriów urzędowych w zakresie wykrywania substancji przeciwbakteryjnych w paszach.: M. Przeniosło-Siwczyńska, K. Kwiatek, PIWet.-PIB Puławy.

Kontrola urzędowa pasz w kierunku obecności substancji przeciwbakteryjnych.: M. Przeniosło-Siwczyńska, K. Kwiatek, PIWet.-PIB Puławy.

Badania biegłości w zakresie mikrobiologii pasz w Polsce.: M. Goldsztejn, E. Kukier, Z. Osiński, K. Kwiatek, PIWet.-PIB Puławy

Znakowanie ubocznych surowców pochodzenia zwierzęcego przy użyciu triheptanianu glicerolu (GTH).: A. Grelik, K. Kwiatek, PIWet.-PIB Puławy