INSTYTUT ZOOTECHNIKI W KRAKOWIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY KRAJOWE LABORATORIUM PASZ W LUBLINIE

oraz

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH

Zapraszają na: XXX Jubileuszową Konferencję Naukowo-Techniczną z udziałem międzynarodowym na temat:

MATERIAŁY I DODATKI PASZOWE - AKTUALNE WYMAGANIA

Miejsce Konferencji - obrady: Ratusz w Zamościu, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość

Zakwaterowanie: Hotel Mercure Zamość Stare Miasto, ul. Kołłątaja 2/4/6, 22-400 ? Zamość, tel. +48 84 639 25 16; fax: +48 84 639 28 86;  Hotel Renesans, ul. Grecka 6, 22-400 Zamość

tel.  +48 84 639 20 01, tel. +48 84 677 59 30

Termin Konferencji: 25-26 kwietnia 2013 r.

Informacji udziela mgr Marina Struzik, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin, tel. (81) 532-48-56, fax. (81) 532-48-56, 743-63-49, tel. kom. 502-023-206; E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Program

Program angl.


Celem konferencji jest przedstawienie pracownikom Zakładów Higieny Weterynaryjnej, pracownikom innych laboratoriów upoważnionych do badań w ramach urzędowej kontroli pasz, przedstawicielom producentów pasz aktualnych zagadnień związanych z stosowaniem materiałów i dodatków paszowych w produkcji pasz i żywieniu zwierząt, kontroli jakości pasz na potrzeby urzędowej kontroli pasz i kontroli wewnętrznej.

Wykładowcami będą pracownicy naukowi Instytutu Zootechniki-PIB w Krakowie, Państwowego Instytut Weterynaryjnego - PIB w Puławach i innych jednostek badawczych.

Rozważane zagadnienia dotyczyły będą problemów utrzymania jakości materiałów paszowych, zasad korzystania z katalogu/rejestru materiałów paszowych, wymagań w zakresie rejestracji dodatków paszowych i ich stosowania. Uwaga zwrócona będzie na metody badania i oceny jakości materiałów i dodatków paszowych, porównania wyników badań z deklaracją producenta i innymi wymaganiami określonymi w przepisach.

Tezy:

1. Aktualne przepisy dotyczące materiałów i dodatków paszowych,

2. Kierunki zmian ustawodawstwa europejskiego w zakresie bezpieczeństwa paszowego i wymagania w odniesieniu do materiałów i dodatków paszowych uwzględniające zagrożenia i analizę ryzyka,

3. Substancje niepożądane i szkodliwe w materiałach i mieszankach paszowych, premiksach i dodatkach paszowych,

4. Metody badania składników pokarmowych, dodatków paszowych i substancji niepożądanych i szkodliwych ? parametry walidacji metod i ich wykorzystanie do oceny i interpretacji wyników.

5. Wyniki badań porównawczych w zakresie oceny metod badań materiałów i dodatków paszowych,

6. Homogeniczność materiałów paszowych, mieszanek paszowych, premiksów, dodatków paszowych i pasz leczniczych ? metodyka badawcza i wyniki oceny pasz krajowych,

7. Dopuszczalne tolerancje składników pokarmowych i dodatków paszowych w świetle interpretacji rozporządzenia KE nr 939/2010,

8. Krajowy plany urzędowej kontroli pasz ? ocena zagrożeń i analiza ryzyka na potrzeby urzędowej kontroli pasz.


Informacje dodatkowe

1. Organizatorzy przewidują wydanie materiałów konferencyjnych w formie streszczeń wykładów i doniesień.

2. Przewiduje się wydanie recenzowanej monografii związanej z tematyką konferencji, która będzie opublikowaną w ?Paszach Przemysłowych?.