INSTYTUT ZOOTECHNIKI W KRAKOWIE ? PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY KRAJOWE LABORATORIUM PASZ W LUBLINIE

oraz

PAŃSTWOWY INSTYTUT  WETERYNARYJNY ? PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH

Zapraszają na:

XXVII Konferencję Naukowo-Techniczną na temat:

ANALIZA ZAGROŻEŃ I ANALIZA RYZYKA  W ŁAŃCUCHU PASZOWYM

 

Miejsce Konferencji ? obrady: 22-470 Zwierzyniec (na Roztoczu), Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji, ul. Słowackiego 2

Zakwaterowanie: 22-470 Zwierzyniec, Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zajazd ?Zacisze?, ul. Rudka 5B, tel. (84) 687-23-06, fax (84) 687-23-06

Termin Konferencji: 22-23 kwietnia 2010 r.

Biuro Konferencji: informacji udziela mgr Marina Struzik, Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin, tel. (81) 532-48-56, fax. (81) 532-48-56, 743-63-49, tel. kom. 502-023-206, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Komitet Organizacyjny

dr Waldemar Korol ? przewodniczący; prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek - współorganizator, dr inż. Grażyna Bielecka, dr Jolanta Rubaj, dr inż. Sławomir Walczyński, inż. Zbigniew Osiński, mgr Marina Struzik - sekretarz

O konferencji
Celem Konferencji Naukowo-Technicznej jest przedstawienie aktualnych zagadnień związanych z nowym podejściem w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i jakości pasz, zarówno w odniesieniu do ich produkcji, jak też i żywienia zwierząt. Szczególna uwaga będzie poświęcona procesom analizy zagrożeń i analizy ryzyka w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa pasz.

Uczestnikami konferencji będą pracownicy naukowi jednostek badawczo-rozwojowych związanych z produkcją zwierzęcą, inspektorzy Inspekcji Weterynaryjnej, pracownicy Zakładów Higieny Weterynaryjnej oraz przedstawiciele producentów pasz, w tym premiksów paszowych. W Konferencji czynny udział wezmą także pracownicy naukowi z Ukrainy.

Uwaga zostanie zwrócona m.in. na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, które po pełnym wdrożeniu będzie miało istotne znaczenie dla producentów pasz, obrotu paszowego i użytkowników w krajach UE.

Wykładowcami będą pracownicy naukowi Instytutu Zootechniki-PIB w Krakowie, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-PIB w Puławach, a także osoby reprezentujące inne placówki badawcze i instytucje krajowe i zagraniczne (Ukraina) stanowiące przepisy ?prawa paszowego? lub nadzorujące ich wykonanie.

Rozważane zagadnienia dotyczyć będą analizy zagrożeń w odniesieniu do niepożądanych zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych oraz zagrożeń związanych z przetwórstwem paszowym i technologią wytwarzania paszy (substancje wspomagające, zanieczyszczenia krzyżowe).

Uwaga zostanie zwrócona także na ocenę zgodnego z przepisami prawa stosowania dodatków paszowych w aspekcie zachowania maksymalnych zawartości i występującego w tym obszarze ryzyka dla zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i środowiska.

Przedstawione zostaną podstawy analizy ryzyka, potwierdzone praktycznymi przykładami. Dla wybranych zagrożeń, na podstawie wyników badań monitoringowych, wykonana zostanie analiza ryzyka pod kątem wykorzystania dla celów urzędowej kontroli pasz i poprawy bezpieczeństwa produkowanych w Polsce pasz.

Uwaga będzie skupiona także na nowych regulacjach prawnych związanych z tematyką konferencji, zwłaszcza rozp. 767/09, wynikach urzędowego monitoringu paszowego, homogeniczności produktów paszowych, dopuszczalnych tolerancji o których mowa w rozp. 767/09 i interpretacji wyników badania pasz, metodach badania zwłaszcza czynników ryzyka w paszach.

Tezy konferencji

  • Analiza zagrożeń w zakresie czynników chemicznych występujących w paszach krajowych.
  • Analiza zagrożeń w zakresie czynników mikrobiologicznych (Salmonella) występujących w paszach krajowych.
  • Ocena gwarantowanego poziomu jakości i bezpieczeństwa pasz w świetle wyników urzędowej kontroli pasz.
  • Wybrane zagadnienia technologiczne stosowania dodatków paszowych
  • Wybrane elementy oceny zagrożeń i analizy ryzyka w produkcji i obrocie paszowym.
  • Metody badania pasz z uwzględnieniem czynników niepożądanych i szkodliwych ? parametry walidacji i ich wykorzystanie do oceny i interpretacji wyników.
  • Homogeniczność dodatków paszowych i pasz leczniczych ? metodyka badawcza i wyniki oceny pasz krajowych.
  • Dopuszczalne tolerancje ? nowe podejście do oceny i interpretacji wyników badania pasz zgodnie z rozp. 767/09.
  • Jakość materiałów paszowych ? kluczowy element jakości i bezpieczeństwa mieszanek paszowych.

 

Informacje dodatkowe

Organizatorzy przewidują wydanie materiałów konferencyjnych w formie streszczeń wykładów i doniesień.
Przewiduje się wydanie recenzowanej monografii związanej z tematyką konferencji, która będzie opublikowana w ?Paszach Przemysłowych?.

 

Program