Relacja z konferencji w Zwierzyńcu w dniach 22-23 kwietnia 2010 r.

W dniach 22-23 kwietnia 2010 r. w Zwierzyńcu odbyła się XXVII Polsko-Ukraińska  Konferencja Naukowo-Techniczna pt. ?Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w łańcuchu paszowym?, zorganizowana przez Instytut Zootechniki ? Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie i Państwowy Instytut Weterynaryjny ? Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.  Konferencja została zorganizowana w ramach obchodów Jubileuszu 60 ? lecia Instytutu Zootechniki -  Państwowego Instytut Badawczego. Celem konferencji było przedstawienie producentom pasz, inspektorom inspekcji weterynaryjnej i pracownikom ZHW aktualnych zagadnień związanych z analizą zagrożeń i analizą ryzyka w łańcuchu paszowym, stanowiącym część łańcucha żywnościowego.

Wykładowcami byli pracownicy naukowi Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-PIB w Puławach i Instytutu Zootechniki-PIB w Krakowie. W Konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi z Ukrainy. Delegacji pracowników z Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie przewodził dyrektor prof. Igor Kocjumbas. Instytut Zootechniczny UAAN w Charkowie reprezentował dr Siergiej Szapowałow.

Przedmiotem konferencji było przedstawienie aktualnych zagadnień związanych z nowym podejściem w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i jakości pasz, zarówno w odniesieniu do ich produkcji, jak też i żywienia zwierząt. Szczególną uwagę poświęcono procesom analizy zagrożeń i analizy ryzyka w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa pasz. Zwrócono uwagę m.in. na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, które po pełnym wdrożeniu będzie miało istotne znaczenie dla producentów pasz, obrotu paszowego i użytkowników w krajach UE. Rozważane zagadnienia dotyczyły oceny zagrożeń w odniesieniu do niepożądanych zanieczyszczeń chemicznych (np. mikotoksyny) i mikrobiologicznych (np. Salmonella) oraz zagrożeń związanych z przetwórstwem paszowym i technologią wytwarzania paszy (substancje wspomagające, zanieczyszczenia krzyżowe). Dużo miejsca poświęcono ocenie zgodnego z przepisami prawa stosowania dodatków paszowych, zwłaszcza kokcydiostatyków, w aspekcie zachowania maksymalnych zawartości i występującego w tym obszarze ryzyka dla zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego (zanieczyszczenia krzyżowe) i środowiska. Przedstawione zostały podstawy analizy ryzyka, potwierdzone praktycznymi przykładami. Dla wybranych zagrożeń, na podstawie wyników badań monitoringowych, wykonano analizę ryzyka pod kątem wykorzystania dla celów urzędowej kontroli pasz i poprawy bezpieczeństwa pasz wytwarzanych w kraju.

Oto niektóre z prezentowanych referatów. Znaczenie diagnostyki laboratoryjna w procesie analizy zagrożeń i systemie urzędowej kontroli w łańcuchu żywnościowym przedstawił doc. Tadeusz Wijaszka, dyrektor PIWet-PIB. Zasady rejestracji dodatków paszowych i preparatów weterynaryjnych na Ukrainie oraz wybrane aspekty analizy zagrożeń przedstawił prof. Igor Kocjumbas z Instytut we Lwowie. Bogaty w treści referat nt. analizy zagrożeń i analizy ryzyka w produkcji pasz jako ogniwie łańcucha żywnościowego wygłosił prof. Krzysztof Kwiatek z PIWet-PIB. Stosowanie pasz GMO w żywieniu zwierząt oraz ocenę zagrożeń na podstawie wyników badań Instytutu Zootechniki ?PIB przedstawił doc. Sylwester Świątkiewicz z IZ-PIB.

W konferencji uczestniczyli reprezentanci producentów pasz, pracownicy inspektoratów weterynarii i laboratoriów ZHW. Oferty firmowe prezentowali przedstawiciele Foss Polska i AQUA LAB A.Sierzputowski i Wspólnicy. Przedstawiciele wymienionych firm prezentowali także swoje produkty na stoiskach.

Wykładom towarzyszyło zainteresowanie tematyką konferencji o czym świadczyła ożywiona dyskusja i zadawane pytania. Pytania i niektóre problemy podnoszone w czasie konferencji zostaną przedstawione w najbliższym wydaniu Pasz Przemysłowych. Nie zawsze znajdowano jednoznaczne odpowiedzi; rozwiązanie niektórych problemów będzie wymagało dodatkowych analiz i uzgodnień. Nie bez znaczenia była jednak możliwość spotkań w gronie zainteresowanych osób, podzielenia się doświadczeniami, kuluarowych rozważań problemów nurtujących producentów pasz, pracowników laboratoriów ZHW i inspektorów IW. Podkreślano potrzebę poszukiwania rozwiązań, które znajdują potwierdzenie i uzasadnienie w uznanych badaniach naukowych. Wyrażono pogląd o potrzebie kontynuowania takich spotkań. Prezentowane na konferencji referaty i doniesienia zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych a wybrane zagadnienia zostaną opublikowane w formie monografii.  
Waldemar Korol