General information

Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie jest działem Instytutu Zootechniki w Krakowie, Państwowego Instytutu Badawczego. Do zadań Krajowego Laboratorium Pasz należy prowadzenie prac badawczych związanych z produkcją i użytkowaniem pasz przemysłowych, monitorowaniem składu pasz i ich jakości, opracowaniem i standaryzacją metod badania pasz w zakresie składników pokarmowych, substancji czynnych dodatków paszowych, niepożądanych substancji pochodzenia roślinnego i substancji antyodżywczych. Krajowe Laboratorium Pasz prowadzi badania pasz na potrzeby nadzoru paszowego i podmiotów zewnętrznych w zakresie podstawowych składników pokarmowych,  skrobi, cukrów, aminokwasów, kwasów tłuszczowych, makroelementów, mikroelementów, składników niepożądanych i szkodliwych pochodzenia roślinnego,  pierwiastków i związków niepożądanych. W ramach badań usługowych Krajowe Laboratorium Pasz wykonuje badania substancji czynnych dodatków paszowych i białkowych materiałów paszowych oraz ich oznaczanie w premiksach i mieszankach  paszowych (potwierdzenie tożsamości). Prowadzi także badania parametrów procesów przetwarzania pasz. Ponadto Krajowe Laboratorium Pasz prowadzi badania porównawcze standardowych metod analizy pasz i badania odwoławcze dla potrzeb nadzoru paszowego w ramach realizacji zadań laboratorium referencyjnego.


W skład Krajowego Laboratorium Pasz wchodzą dwa laboratoria, w Lublinie i w Szczecinie.

Krajowe Laboratorium Pasz posiada wysoko kwalifikowanych pracowników i nowoczesną aparaturę i wyposażenie w laboratoriach. Wyniki pracy pracowników Krajowego Laboratorium Pasz są upowszechniane w postaci publikacji, instrukcji metodycznych, sprawozdań z badań międzylaboratoryjnych i badań biegłości, opracowań popularno-naukowych.

Krajowe Laboratorium Pasz wydaje czasopismo Pasze Przemysłowe, w którym zamieszczane są prace popularno-naukowe. Pasze Przemysłowe są wysyłane do krajowych producentów pasz, inspektoratów weterynaryjnych a także do jednostek naukowych.

Krajowe Laboratorium Pasz prowadzi działalność normalizacyjną, informacyjną, szkoleniową i upowszechnieniową (konferencje) na potrzeby nadzoru paszowego, producentów i użytkowników pasz.