b_100_143_16777215_00_images_wspolpraca_dsc09095a.jpeg   Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych jest jedną z wiodących instytucji naukowych Ukrainy, sprzyjającąrozwojowi i standaryzacji metod kontroli preparatów weterynaryjnych, pasz i dodatków paszowych.          

Dyrektor Instytutu - doktor weterynarii, profesor, członek UAAS, wielokrotnie nagradzany na Ukrainie Igor Jaroslavovich Kotsyumbas.

Z funkcjonowaniem Instytutu związana jest działalnośćnastępujących struktur organizacyjnych:
 

 • Sekcji środków farmakologicznych Państwowej Komisji Farmakologicznej Ukrainy,
 • Komitetu technicznego 132 GOSPOTREBSTANDARTU Ukrainy "O ochronie zwierząt, pasz i dodatków paszowych",
 • Centrum badawczego Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych, akredytowanego w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami normy GSTU ISO/IEC 17025?2001 w dziedzinie badań organoleptycznych, fizykochemicznych, imunoenzymatycznych oraz  badań toksykologicznych produktów roślinnych, pasz, premiksów, dodatków paszowych, produktów farmaceutycznych dla potrzeb weterynarii i hodowli zwierząt,
 • Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. kontroli pozostałości leków weterynaryjnych i dodatków paszowych.

 

W  strukturze Instytutu wyodrębniono następujące  laboratoria i zakłady:

1.    Zakład Kontroli Dodatków Paszowych i Preparatów Weterynaryjnych do Zwalczania Chorób Niezakaźnych.

1.1. Laboratorium Kontroli Preparatów Weterynaryjnych do Zwalczania Chorób Niezakaźnych.         

1.2. Laboratorium Kontroli Dodatków Paszowych i Premiksów.

2.    Zakład Farmakologii i Immunologii.   

2.1. Laboratorium Farmakologii i Toksykologii.

2.2 Laboratorium Immunologii.

3.    Zakład Ekspertyzy Naukowej i Analizy Farmaceutycznej.         

3.1. Laboratorium Ekspertyzy Nowych Preparatów Weterynaryjnych. 

3.2. Laboratorium Instrumentalnych Metod Kontroli.

3.3.Laboratorium Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej.

4.    Zakład Kontroli, Standaryzacji i Certyfikacji.  

?  Laboratorium Bakteriologicznej Kontroli Jakości i Bezpieczeństwa Preparatów Weterynaryjnych.

?  Laboratorium Kontroli Preparatów Dezynfekujących  i Przeciwpasożytniczych.

Główne kierunki działania Instytutu:

 • badania w celu opracowania nowych i poprawy istniejących metod kontroli preparatów weterynaryjnych, pasz i dodatków paszowych;
 • państwowa kontrola zgodności z normami, specyfikacjami technicznymi, planami produkcji oraz wymogami weterynaryjnymi i sanitarnymi;
 • standaryzacja preparatów weterynaryjnych, wprowadzenie przepisów normalizacyjnych do produkcji seryjnej i eksperymentalnych partii preparatów weterynaryjnych oraz dodatków paszowych;
 • certyfikacja preparatów weterynaryjnych, surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, nadanie atestu  produkcji;
 • badanie krajowych i importowanych preparatów weterynaryjnych dla celów rejestracji na Ukrainie;
 • aprobata i przeprowadzenie urzędowych badańkrajowych i importowanych preparatów, które sąrejestrowane na Ukrainie;
 • badanie preparatów weterynaryjnych i dodatków paszowych w celu ustalenia ich skuteczności i bezpieczeństwa w wiwarium Instytutu i innych doświadczalnych gospodarstwach;
 • określenie pozostałości preparatów weterynaryjnych i substancji toksycznych w surowcach,  produktach pochodzenia zwierzęcego, paszach i dodatkach paszowych;
 • promowanie współpracy naukowej z zagranicznymi instytucjami, firmami, przedsiębiorstwami i instytucjami w sprawach kontroli, standaryzacji i certyfikacji;
 • sprawowanie nadzoru farmakologicznego nad bezpieczeństwem wykorzystania zarejestrowanych preparatów weterynaryjnych, zgodnie z wymogami wszystkich uczestników rynku preparatów weterynaryjnych;
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem norm dobrej praktyki  klinicznej, laboratoryjnej, produkcyjnej i dystrybucyjnej wszystkich podmiotów gospodarczych w dziedzinie farmacji weterynaryjnej;
 • wdrażanie, walidacja, ocena i kontrola w procesach badawczych, produkcyjnych, przechowywaniu i stosowaniu preparatów weterynaryjnych, pasz i dodatków paszowych, ustalenie biologicznej dostępności i biorównoważności;
 • przeprowadzenie konsultacji naukowych dotyczących skuteczności, jakości i bezpieczeństwa preparatów weterynaryjnych, pasz i dodatków paszowych dla wszystkich instytucji działających w obszarze medycyny weterynaryjnej.

Na terytorium Ukrainy Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych jest wiodącąorganizacjąw dziedzinie standaryzacji, certyfikacji oraz farmacji weterynaryjnej, realizuje kontrolęjakości preparatów weterynaryjnych na wszystkich etapach, a mianowicie: opracowania, produkcji, magazynowania, transportu i stosowania.

 

Adres: Ukraina 79019,

Lwów, ul. Doniecka 11

Strona internetowa:

www.scivp.lviv.ua

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: (+38-032) 252-33-72

Fax: (+38-032) 252-27-78

b_100_67_16777215_00_images_wspolpraca_kontrolny_a.jpegb_100_67_16777215_00_images_wspolpraca_pict0002ab.jpegb_100_67_16777215_00_images_wspolpraca_dsc08946a.jpegb_100_67_16777215_00_images_wspolpraca_dsc08949a.jpegb_100_67_16777215_00_images_wspolpraca_dsc08959ab.jpegb_100_67_16777215_00_images_wspolpraca_dsc08997a.jpegb_100_67_16777215_00_images_wspolpraca_dsc09008a.jpegb_100_67_16777215_00_images_wspolpraca_dsc09010a.jpegb_100_67_16777215_00_images_wspolpraca_dsc09013a.jpegb_100_67_16777215_00_images_wspolpraca_dsc09019a.jpegb_100_67_16777215_00_images_wspolpraca_dsc09021a.jpegb_100_67_16777215_00_images_wspolpraca_dsc09027a.jpegb_100_67_16777215_00_images_wspolpraca_dsc09030a.jpegb_100_67_16777215_00_images_wspolpraca_dsc09032a.jpegb_100_67_16777215_00_images_wspolpraca_dsc09087a.jpegb_100_67_16777215_00_images_wspolpraca_dsc08993a.jpeg