Reference laboratory

Działalność referencyjna Krajowego Laboratorium Pasz prowadzona jest zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045) i art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami  dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie realizuje zadania laboratorium referencyjnego, obejmujące całokształt badań pasz w następujących kierunkach: podstawowe składniki pokarmowe, składniki mineralne, dodatki paszowe (dietetyczne, technologiczne, zootechniczne, sensoryczne), szkodniki żywe w paszach, pasze genetycznie zmodyfikowane, materiały paszowe białkowe uzyskane z mikroorganizmów, homogeniczność.

Krajowe Laboratorium Pasz jest członkiem Konsorcjum Krajowych Laboratoriów Referencyjnych, zgodnie rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 378/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie obowiązków i zadań laboratorium referencyjnego Wspólnoty dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie dodatków paszowych (Dziennik Urzęd. WE L 59 z 5.03.2005 r.).